Le tacaíocht ó 
    
    Cóipcheart: Sean-Nós Cois Life, 2020
Lógó an Ghóilín
Daoine óga agus Sean-Nós Cois Life

Ráiteas i dtaobh an Bheartais um Chosaint Leanaí Shean-Nós Cois Life

Táimidne Sean-Nós Cois Life tiomanta do chur chuige a thugann aird ar riachtanais na hóige inár gcuid oibre le leanaí agus le daoine óga. Dearbhaímid go gcuirfimid timpeallacht agus taithí shábháilte ar fáil, áit a dtabharfar tús áite do leas an linbh/ an duine óig.
Tá Beartas um Chosaint Leanaí Shean-Nós Cois Life faoi réir ag:
• Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta an Linbh 
www.childrensrights.ie/sites/default/files/submissions_reports/files/UNCRCIrish_0.pdf
• An tAcht um Chúram Leanaí 1991
• An tAcht um Chúram Leanaí (leasú) 2011
www.oireachtas.ie/ga/bills/bill/2009/61/
• An tAcht um Thús Áite do Leanaí, 2015
www.oireachtas.ie/ga/bills/bill/2014/30/
• An tAcht um an Dlí Coiriúil (Cionta Gnéasacha) 2017
www.oireachtas.ie/ga/bills/bill/2015/79/
• Tús Aite do leanaí- Treoirlínte Náisiúnta um Chosaint agus Leas Leanaí (An Roinn Sláinte agus Leanaí, 1999)
www.tusla.ie/uploads/content/20171002ChildrenFirst2017Gaeilge.pdf
• Ár nDualgas Cúram (An Roinn Sláinte & Leanaí, 2002)
www.seannos.ie/pdf/Ar_nDualgais_Curaim_GA_b.pdf

Tá beartais i dtaobh na bpointí seo a leanas curtha i bhfeidhm againn:
• Cód Iompair do gach ball den choiste eagraithe
• Tuairisciú ar mhí-úsáid a bhfuil taifead air nó a bhfuil amhras ann faoi (féach Aguisín 1: Comharthaí agus airíonna na drochúsáide leanaí, tógtha as Tús Áite do Leanaí);
• Rúndacht;
• Ról na bPríomchúramóirí;
• Líomhaintí faoi mhí-úsáid le linn imeachtaí Shean-Nós Cois Life;
• Gearáin agus Ráitis;
• Tarlúintí agus Timpistí.


Dáta den athbhreithniú is déanaí: Márta 2022
Athbhreithneofar an beartas seo i Márta 2024 ar a dhéanaí.


Is féidir cóip den polasaí a íoslódáil ag an nasc seo thíos, nó trí chliceáil
ar an íomhá thall. 
BEARTAS UM CHOSAINT LEANAÍ: SEAN-NÓS COIS LIFE >>